Lord Kuber

Lord  Kuber is the GOD of wealth

Kubera Mantra

“Om Yakshyaya Kuberaya Vaishravanaaya Dhanadhanyadi Padayeh Dhana-Dhanya Samreeddhing Me Dehi Dapaya Swaha”

Kubera Mantra ”Om Shree Kuberaya namaha Dhanam Dehi Dehi, Runa Parahum Kuru Kuru Swaha”

Also one can  read/recite the Kubera Chalisa   to gain prosperity and good health and happiness